RED V ŠOLSKI KNJIŽNICI

Šolska knjižnica nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo vsem članom šolske skupnosti, da  postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik,formatov in na različnih nosilcih.    UNESCO-v Manifest

 

ČLANSTVO

– Vsak učenec, učitelj in delavec šole je član – uporabnik šolske knjižnice.
– Uporabniki šolske knjižnice ne plačajo članarine.

 

IZPOSOJA

Šolska knjižnica zbira, obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja knjige, avdiokasete, videokasete, CD-je, DVD-je, časnike in revije. Uporabniki si lahko knjige izposojajo na dom razen referenčnih knjig – enciklopedij, leksikonov in slovarjev. Ostalo knjižnično gradivo (CD-ji, DVD-ji, avdio in videokasete, revije) je  namenjeno izposoji in uporabi pri pouku in se uporabnikom izposoja le izjemoma.

Uporabnik šolske knjižnice si lahko naenkrat izposodi največ 5 knjig oziroma 5 enot knjižničnega gradiva, razen v izjemnih primerih (referati, seminarske in raziskovalne naloge, projekti). Izposojevalni rok za knjige je 3 tedne, za knjige domačega branja pa 2 tedna. Dokler učenci ne vrnejo knjig, si ne morejo izposoditi novih.
PRAVOČASNO VRAČAMO  IZPOSOJENE  KNJIGE IN KNJIŽNIČNO GRADIVO.


ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Do knjižničnega gradiva imamo primeren odnos. Vsak uporabnik si namreč želi izposoditi nepoškodovano in čisto knjigo oziroma knjižnično gradivo. Poškodovano, uničeno ali izgubljeno knjižnično gradivo se nadomesti z novim oziroma se plača protivrednost gradiva. Če gradiva ni mogoče nadomestiti, plača uporabnik nadomestilo, ki ga določi knjižnica.
Za uničeno ali izgubljeno gradivo, ki ima za knjižnico posebno vrednost in ga ni mogoče nadomestiti, uporabnik plača trikratno povprečno ceno podobnega gradiva na tržišču.
Vrednost izgubljenega ali poškodovanega gradiva določajo pooblaščene osebe, ki jih imenuje ravnatelj šole.

 

UPORABA RAČUNALNIKOV

Vsak član knjižnice ima pravico do uporabe računalnika. Kotiček za učence je namenjen učencem, kotiček za učitelje pa učiteljem za samostojno delo, pripravo na pouk ali uporabo interneta.

 

SPLOŠNO

Vnos in uživanje hrane in pijače ni dovoljen.
Prepovedana je uporaba mobilnih naprav.
Učenci vstopajo v knjižnico samo v copatih. Vso obutev puščajo pred vrati knjižnice.
Knjižnica je prostor tišine. Neprimerno vedenje (vpitje, prerekanje, prerivanje, plezanje po policah in sedežih v čitalniškem kotičku, preklinjanje …) je prepovedano. Takega učenca napotimo iz knjižnice.

Dostopnost