Podrobnosti dogodka


ND 5. razred (5. b) – Obdelava podatkov