Podrobnosti dogodka


ND 5. razred (5. c) – Obdelava podatkov